ZMIANY ORGANIZACYJNE W NASZYM OŚRODKU W RAMACH PROJEKTU “KOMPLEMENTARNI W DZIAŁANIU”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wdraża nowy model pracy, w ramach którego praca socjalna została oddzielona od zadań administracyjnych i świadczenia usług socjalnychEfektem jest zmiana organizacji pracy i struktury ośrodka. Celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ośrodka w pracy na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Działania te realizowane są w ramach projektu “Komplementarni w działaniu” współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przed wprowadzeniem zmian organizacyjnych w ośrodku, osoba objęta wsparciem była kierowana bezpośrednio do pracownika socjalnego, który zajmował się większością etapów pomocy – od udzielenia podstawowych informacji, poprzez m.in. wywiad środowiskowy, przyznanie wsparcia materialnego, aż do pracy socjalnej.

W nowym modelu wyodrębniono zespoły i stanowiska, które specjalizują się w danym obszarze pracy:

 • Stanowisko ds. pierwszego kontaktu – pracownicy pierwszego kontaktu informują o wszelkich możliwych formach pomocy i przysługujących prawach osobom zgłaszającym się do ośrodka, przeprowadzają rozmowę diagnozującą i rozpoznają wstępnie problem, a także przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia, wydają zaświadczenia i kierują do odpowiednich zespołów właściwych dozałatwienia określonej sprawy

 • Zespół ds. świadczeń – którego pracownicy przeprowadzają wywiady środowiskowe, badają potrzeby i zasoby rodziny, przyznają pomoc finansową i rzeczową, ustalając zakres i wysokość świadczeń, ustalają zakres współpracy z klientem. Do zespołu ds. świadczeń trafiają dokumenty wcześniej przyjęte i zweryfikowane przez pracownika pierwszego kontaktu.

 • Zespół ds. pracy socjalnej – w tym zespole pracownicy prowadzą wyłącznie pracę socjalną korzystając z nowoczesnych narzędzi, których wykorzystanie zwiększy szansę na kompleksową i adekwatną diagnozę, co warunkuje skuteczność i adekwatność działań pracy socjalnej.

 • Zespół ds. usług socjalnych – zadaniem tego zespołu będzie organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług w mieście.W tym zespole pracownicy przyznają pomoc w postaci różnych usług, w tym: opiekuńczych, specjalistycznych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych i kierują do domów pomocy społecznej. Pracownicy tego Zespołu koordynują bazę usług społecznych dedykowanych mieszkańcom całego miasta.

Dzięki utworzeniu nowych stanowisk i zespołów, każda z pracujących osób może lepiej wykorzystać swój potencjał i posiadane zasoby w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparciaEfektem jest usprawnienie współpracy z mieszkankami i mieszkańcami miasta.

Warto pamiętać, że pomoc społeczna to nie tylko świadczenia finansowe, ale także usługi społeczne i przede wszystkim – praca socjalna, rozumiana jako partnerska współpraca z osobą doświadczającą trudności, włączająca ją w pracę nad rozwiązaniem problemów, których doświadcza. Wdrożenie nowego modelu pracy ośrodka pozwala na jeszcze bardziej pogłębioną i skuteczniejszą pracę socjalną.

W ramach projektu reorganizacji uległ także dział wspierający rodziny zagrożone przemocą. Aktualna nazwa to Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, a jej pracownicy w ramach nowego modelu zajmują się kompleksowym wsparciem osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. Obszar działań obejmuje głównie rozpoznawanie spraw dotyczących przemocy, cykliczną pracę w środowisku rodzin doświadczających przemocy, interwencje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizację procedury „Niebieskie Karty”, prowadzenie terapii krótkoterminowej, kierowanie do ośrodków wsparcia.

Skąd się wziął projekt i dlaczego wdrażany jest w MOPS w Częstochowie?

Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych nie jest nowym pomysłem. O potrzebie wprowadzenia zmian organizacyjnych w działalności ośrodków eksperci oraz samorządowcy mówili od dawna. Modyfikacja struktury ośrodków pomocy była jednym z elementów założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs,który jest realizowany ze środków PO WER 2014–2020.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z kierownictwem komórek organizacyjnych od dawna pracowali nad sposobami wdrożenia nowego modelu pracy, dlatego zdecydowano o przystąpieniu do konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 pt. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”, którego celem było wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług. MOPS w Częstochowie jest jednym z wybranych ośrodków pomocy społecznej, które uzyskały dofinansowanie na wdrożenie tych usprawnień.

Jak korzystać z pomocy MOPS po zmianach?

W pierwsze kolejności należy zgłosić się do pracownika na Stanowisku pierwszego kontaktu. Pracownicy udzielą wszelkich informacji, głównie o formach pomocy i możliwym wsparciu. Tutaj można będzie zgłosić także potrzebę skorzystania przez kogoś innego z pomocy, złożyć wniosek dotyczący wsparcia i otrzymać różnego rodzaju zaświadczenia.

STANOWISKO DS. PIERWSZEGO KONTAKTU

Czym się

zajmujemy?

  1. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy i wsparcia zgłaszanych w formie pisemnej i ustnej;

  2. przeprowadzenie wstępnej rozmowy diagnostycznej z osobą zgłaszającą się po pomoc lub osobą zgłaszająca przypadek wymagający udzielenia pomocy i wsparcia;

  3. udzielanie informacji o:

 • roli i zadaniach oraz ofercie MOPS oraz instytucji współpracujących,

 • przysługujących osobie prawach i uprawnieniach, możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym rodzajach i formach przyznawanej pomocy, warunkach jej uzyskania, odpłatności, zasadach współpracy osoby z pracownikami socjalnymi udzielającymi pomocy i wsparcia,

 • skutkach (pozytywnych i negatywnych) współpracy z pracownikami socjalnymi oraz sankcjach stosowanych w przypadku braku współpracy ze strony osoby;

  1. kierowanie zgłoszonych wniosków o pomoc do odpowiednich Zespołów;

  2. prowadzenie aktualnej bazy danych (adresowych, telefonicznych, mailowych) podmiotów i instytucji świadczących różnorodne usługi społeczne, o które mogą ubiegać się osoby zgłaszające się do MOPS;

  3. wydawanie zaświadczeń w oparciu o dokumenty i oświadczenia.

Lokalizacja

kontakt

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 w Częstochowie

al. Niepodległości 20/22

pokój nr 16, III. piętro

tel. 34 370 94 04

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 w Częstochowie

ul. Staszica 10

pokój 4, I. piętro

tel. 34 344 49 44 (do 47)

Pracownik pierwszego kontaktu po przyjęciu wniosku skieruje sprawę do odpowiednich Zespołów właściwych do załatwienia określonej sprawy.

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ

Czym się zajmujemy?

    1. Rozpatrywanie przekazanych za pośrednictwem Stanowisk ds. Pierwszego Kontaktu wniosków o pomoc;

    2. przeprowadzanie wywiadów rodzinnych środowiskowych w celu ustalenia form i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej;

    3. planowanie form, wysokości, okresu przyznawania świadczeń;

    4. ustalanie czy osoba/rodzina wykorzystała wszystkie swoje zasoby, możliwości i uprawnienia;

    5. ustalanie zakresu współpracy z klientem niezbędnego dla osiągnięcia celu pomocy społecznej;

    6. ocenie wywiązywania się z podjętych przez klienta zobowiązań;

    7. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie możliwości samodzielnego rozwiązywania spraw życiowych przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto w Zespole ds. Świadczeń realizowane będzie m.in. :

8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

 • przyznawania świadczeń pomocy społecznej,

 • przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby nieubezpieczonej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lokalizacja

kontakt

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 w Częstochowie

al. Niepodległości 20/22

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 w Częstochowie

ul. Staszica 10

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ

Czym się zajmujemy?

 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną zgodnie z cyklem metodycznego działania w tym także z podopiecznymi w mieszkaniach chronionych, z wyłączeniem osób bezdomnych i usamodzielnianych wychowanków;

 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy służących usamodzielnieniu klienta;

 3. pomoc w uzyskaniu przez osoby potrzebujące dostępu do poradnictwa specjalistycznego w instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych;

 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

 5. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mającym na celu rozwiązywania problemów tej społeczności;

 6. organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

 7. praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wnioskowanie usługi wspierania rodziny w postaci asystenta rodziny i opiniowanie rodziny wspierającej, usługi placówki wsparcia dziennego;

 8. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa specjalistycznego;

 9. realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

 10. realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej.

Lokalizacja

kontakt

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 w Częstochowie

al. Niepodległości 20/22

pokój nr 6, III. piętro

tel. 34 370 94 04

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 w Częstochowie

ul. Staszica 10

pokój 12, II. piętro

tel. 34 344 49 44 (do 47)

W ramach projektu nastąpiły również zmiany organizacyjne w Sekcji Usług Środowiskowych, która została podzielona na dwa Zespoły: Zespół ds. usług socjalnych oraz Zespół ds. dzieci i młodzieży.

ZESPÓŁ DS. USŁUG SOCJALNYCH

Czym się

zajmujemy?

Wsparcie w postaci:

 1. usług opiekuńczych świadczonymi w miejscu zamieszkania klienta,

 2. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia:

 • Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36

 • Częstochowskim Centrum na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” przy ul. Focha 71 a

 1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi w miejscu zamieszkania klienta;

 2. ośrodków wsparcia :

 • Domu Dziennego Pobytu przy  Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie;

 • Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Focha 71 a;

 • Całodobowego Ośrodka Wsparcia dla osób z z zaburzeniami psychicznymi przy Częstochowskim Centrum na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” przy ul. Focha 71 a;

 • Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101;

 • Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Staszica 5;

 • Ośrodku Wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy przy ul. Krakowska 34;

 • Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów – ul. Staszica 10

 • Dziennym Domu Senior + ul. Marysia 93;

 • Dziennym Domu Senior + ul. Rapackiego  3/5;

5) mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzaniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Focha 71 a.

6) mieszkania chronione treningowe dla matek samotnych z dziećmi.

Lokalizacja

kontakt

Sekcja Usług Środowiskowych – Zespół ds. usług socjalnych

1) W sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • ul. POW 2, pokój nr 3

 • ul. Jasnogórska 34, pokoje1 i 3 – kontakt z pracownikami socjalnymi

2) W sprawie udzielenia pomocy w postaci ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ośrodkach wsparcia

 • ul. POW 2, pokój 20

 • ul. Jasnogórska 34, pokoje1 i 3 – kontakt z pracownikami socjalnymi

3) W sprawie kierowania do domów pomocy społecznej

 • ul. POW 2, pokój 22

 • ul. Jasnogórska 34, pokoje1 i 3 – kontakt z pracownikami socjalnymi

Wszystkie wnioski o pomoc w ww. sprawach należy składać w kancelarii przy ul. POW 2.

Jeśli Twoja sprawa ma znamiona przemocy – możesz zgłosić się bezpośrednio do Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.

SEKCJA POMOCY SPECJALISTYCZNEJ 
DLA RODZIN 
ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

Czym się

zajmujemy?

Wsparcie w postaci:

Jeśli doświadczasz przemocy, jesteś świadkiem przemocy, ktoś z Twoich bliskich doświadcza przemocy, nie radzisz sobie z emocjami, możesz uzyskać fachową pomoc, świadczoną przez certyfikowanych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy:

 • konsultacje telefoniczne i osobiste dotyczące rozwiązania problemu przemocy w rodzinie;

 • działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób doświadczających przemocy w rodzinie;

 • działania wspierające w formie terapii krótkoterminowej dla osób doświadczających przemocy i dla osób stosujących przemoc (pomoc bezpłatna);

 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”;

 • współpraca i konsultacje dla profesjonalistów zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Lokalizacja

kontakt

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

1) Specjaliści ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pokój nr 2 tel. 34 3724202

2) Pracownicy Socjalni pracujący z rodzinami doświadczającymi przemocy, pokój nr 38, tel. 34 3724238

3) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy

pokój nr 10, tel. 34 3724210

Szczegółowy wykaz na stronie:

http://mops.czestochowa.pl/mops2/o-nas-2/komorki-organizacyjne/

Wdrożenie nowego modelu odbywa się przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym pracowników – odbywają się szkolenia i warsztaty. Dotyczą one między innymi nowego sposobu wykonywania zadań w oparciu o wypracowane w ramach projektu ekspertyzy, a takżenowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment).

Ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników socjalnych MOPS jest prowadzona superwizja pracy socjalnej. Celem spotkań ze specjalistą superwizorem jest poprawa jakości pracy, wzbudzenie profesjonalnej wiary w siebie, kreatywności, pomaganie pracownikom w lepszym rozumieniu klientów, ich problemów, promowanie profesjonalnego i indywidualnego rozwoju pracowników.

Od marca pracownicy socjalni będą brali również udział w warsztatach doskonalących umiejętności przy wykorzystaniuwyspecjalizowanych narzędzi pracy socjalnej, które będą wsparciem dla pracowników w związku z rozdzieleniem procedury postępowania administracyjnego od postępowania metodycznego. Rozpoczną się także konsultacje, które będą służyć weryfikowaniu działań w ramach wdrażanego modelu, wyjaśnianiu wątpliwości, omawianiu indywidualnych przypadków i zapewnią bieżące wsparcie w stosowaniu nowych rozwiązań. Odbędą się również szkolenia dotyczące obiegu dokumentów związanych z narzędziami informatycznymi oraz z zakresuzastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego, a także warsztaty dot. syndromu wypalenia zawodowego.

W ramach unijnego finansowania, przygotowano także infrastrukturę do nowej organizacji pracy – wyremontowano część pomieszczeń, zakupiono meble i sprzęt.

Projekt pn. “Komplementarni w działaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. dla Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.