Miejska Rada Seniora

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2018

Uchwałą Nr 854/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów przyjęto statut, oraz zadania Miejskiej Rady Seniorów Częstochowie.

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. Rada działa w następujących obszarach:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,

 • wspieranie aktywności ludzi starszych,

 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,

 • rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

 • mieszkalnictwo dla seniorów.

 

Do zadań Rady należy:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,

 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

 • monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów,

 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów,

 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych,

 • informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,

 • upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.


W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:

 • do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działających na rzecz środowiska osób starszych,

 • 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,

 • 2 przedstawicieli Rady Miasta,

 • 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.

Członkowie Rady pełnia swe funkcje społecznie.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 205.15 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady wchodzą:

 • Pan Ryszard Raczek – Przewodniczący Rady,
 • Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Pani Elżbieta Kunicka – Sekretarz,
 • Pan Lech Jędryka – Członek Rady,
 • Pani Wanda Kasprzak– Członek Rady,
 • Pani Anna Kliszewska - Członek Rady,
 • Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady,
 • Pani Halina Pałka - Członek Rady,
 • Pani Irena Pianka – Członek Rady,
 • Pan Henryk Pinis – Członek Rady,
 • Pani Alicja Przyszło - Członek Rady,
 • Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady.


Obsługę kancelaryjno-biurową Miejskiej Rady Seniorów zapewnia:

Wydział Polityki Społecznej
ul. Focha 19/21
tel. 34 3707773


Dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów

W każdy ostatni wtorek miesiąca Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie Pan Ryszard Raczek pełni dyżur w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 pokój 108 (I piętro) w godz. 16.00 – 17.00.